Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding

 

Definities en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. ‘Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding’ is een eenmanszaak die tot doel heeft het verzorgen van uitvaarten in de ruimste zin des woords. De eenmanszaak is gevestigd te Hoogwoud.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 3. “de uitvaartbegeleider”: de eenmanszaak: ‘Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding’, voornoemd, gevestigd te Hoogwoud, kantoorhoudende Barnsteen 17, 1718 DG te Hoogwoud, welke eenmanszaak is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68381085;
 4. “de opdrachtgever”: degene die de overeenkomst betreffende uitvaartverzorging heeft ondertekend of op andere wijze schriftelijk, dan wel per e-mail, een opdracht aan de uitvaartbegeleider heeft gegeven om de uitvaart te verzorgen;
 5. “de overeenkomst”: de overeenkomst van uitvaartverzorging met betrekking tot de in de overeenkomst genoemde overledene;
 6. “de uitvaart”: de uitvaart van de in voormelde overeenkomst genoemde overledene.

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij de uitvaartbegeleider zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor de uitvaartbegeleider voortvloeiende werkzaamheden, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst.

 

De offerte

4.1. Een schriftelijk, per e-mail of mondeling uitgebrachte offerte is vrijblijvend, tenzij door de uitvaartbegeleider schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Een schriftelijk, per e-mail of mondeling uitgebrachte offerte is geldig tot één kalendermaand nadat deze is uitgebracht. Na het verstrijken van voormelde periode is de uitvaartbegeleider niet langer gehouden de in de offerte besproken werkzaamheden voor de geoffreerde prijs te verrichten, tenzij anders vermeld in de offerte.

4.2. De uitvaartbegeleider behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijsstijgingen veroorzaakt door externe factoren door te berekenen aan de opdrachtgever. De uitvaartbegeleider zal in dat geval onverwijld mededeling doen hiervan aan de opdrachtgever.

 

Aanvang en uitvoering van de overeenkomst

5.1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever en de uitvaartbegeleider ondertekende overeenkomst aan de uitvaartbegeleider ter hand is gesteld, dan wel op andere wijze schriftelijk opdracht is gegeven aan de uitvaartbegeleider om de uitvaart te verzorgen. De overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan de uitvaartbegeleider verstrekte informatie. De overeenkomst wordt geacht hetgeen tussen de opdrachtgever en de uitvaartbegeleider is overeengekomen juist en volledig weer te geven.

De overeenkomst bevat tenminste:

 1. alle voor de uitvaart relevante personalia en gegevens van de overledene;
 2. een gedetailleerde omschrijving van de tussen de opdrachtgever en de uitvaartbegeleider overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen (van producten) met betrekking tot de uitvaart;
 3. alle prijzen van de diverse onderdelen van de dienstverlening en/of producten, inclusief BTW dan wel vrijgesteld van BTW;
 4. indien voor bepaalde dienstverlening en/of producten de (exacte) prijs nog niet bekend is, dan zal de Uitvaarbegeleider een kosteninschatting verstrekken of “pro memorie” of “p.m.” in de overeenkomst vermelden. De opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke kosten zullen achteraf door de uitvaartbegeleider aan de opdrachtgever worden doorberekend.

5.2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5.3. De uitvaartbegeleider zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Zij zal al datgene doen wat in verband met door haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van haar kan worden verwacht. De uitvaartbegeleider kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.4. De uitvaartbegeleider heeft het recht bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door een door de uitvaartbegeleider aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van de uitvaartbegeleider wenselijk is.

5.5. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de uitvaartbegeleider, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

5.6. De opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de uitvaartbegeleider te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens de uitvaartbegeleider onverwijld daarvan in kennis te stellen. Indien de uitvaartbegeleider, doordat de opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De personalia van de overledene in de overeenkomst worden gebruikt voor de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, hetgeen door de uitvaartbegeleider wordt uitgevoerd, tenzij anders afgesproken.

Bij kennisneming van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden dient dit onverwijld te worden meegedeeld aan de uitvaartbegeleider.

5.7. De prijsopgave in de overeenkomst wordt zodanig gespecificeerd dat duidelijk wordt aangegeven waar de kostenposten betrekking op hebben. Voor het aangaan van de overeenkomst wordt het basistarief gespecificeerd aan de opdrachtgever getoond. De uitvaartbegeleider heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het basistarief, dan wel de samenstelling van het basistarief aan te passen, indien de omstandigheden zulks rechtvaardigen. Dit zal onverwijld worden medegedeeld aan de opdrachtgever.

5.8. De uitvaartbegeleider behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voorgeschoten bedragen, waarvan op het moment van het aanvaarden van de opdracht de omvang nog niet was te voorzien, aan de opdrachtgever door te berekenen, mits de hoogte van het bedrag zich bevindt binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

5.9. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht die niet vallen onder de overeenkomst, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in het dossier van de uitvaartbegeleider, inzake tussentijds overleg tussen de opdrachtgever en de uitvaartbegeleider, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever door de uitvaartbegeleider zijn verricht.

 

Verzorging van de uitvaart

6.1. De dag en het uur van de uitvaart zijn pas definitief na een akkoord van de beheerder van de begraafplaats, c.q. het crematorium. De dag en/of het uur van de uitvaart kan/kunnen gewijzigd worden binnen 24 uur na de dagtekening van de overeenkomst, in onderling overleg tussen de opdrachtgever en de uitvaartbegeleider.

6.2. Aankondigingen van overlijden, dankbetuigingen en andere soorten drukwerk worden geleverd overeenkomstig de schriftelijk vastgestelde tekst. Advertenties worden door de uitvaartbegeleider geplaatst in de, naar wens van de opdrachtgever, (dag)bladen overeenkomstig de door de opdrachtgever vastgestelde dan wel door de opdrachtgever goedgekeurde tekst. De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor fouten in de door de opdrachtgever vastgestelde dan wel door de opdrachtgever goedgekeurde tekst.

6.3. Wijzigingen in het aantal voertuigen dienen uiterlijk de dag voor de uitvaart tot 16.00 uur aan de uitvaartbegeleider doorgegeven te worden. De uitvaartbegeleider mag voor annulering van voertuigen de door haar reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

 

Overmacht

7.1. Indien de uitvaartbegeleider haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van haarzelf of haar werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de uitvaartbegeleider alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

7.2. Oponthoud dan wel vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij veroorzaakt door de uitvaartbegeleider, zulks met uitzondering van de situatie dat het oponthoud dan wel vertraging niet aan haar kunnen worden toegerekend wegens veroorzaking door derden.

7.3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat over en weer enig recht op schadevergoeding bestaat, zulks evenwel met inachtneming van hierna te melden artikel 9.4.

 

Verzekeringen

8.4. De opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn ter hand stellen van de uitvaartbegeleider. Deze is verplicht binnen één week de polissen naar de betreffende verzekeringsmaatschappijen toe te zenden.

8.5. Indien uit de polissen een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde de uitvaartbegeleider machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartfactuur. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of diens erfgenamen uitbetaald.

8.6. De opdrachtgever dient vooraf inlichtingen in te winnen bij de verzekeraar en na te gaan wat de financiële consequenties zijn als de uitvaartbegeleider de dienstverlening op zich neemt. Er zijn verzekeraars die zelf de dienstverlening verzorgen of afspraken hebben met ondernemers/uitvaartverzorgers. Doorgaans gaat het om Natura-Polissen (polissen met beschreven diensten/artikelen). De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige financiële consequenties met betrekking tot de uitkering van betreffende polissen. De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve financiële gevolgen van de betreffende polissen.

 

Facturen en betaling

9.1. De opdrachtgever betaalt de op basis van de begroting en eventuele latere wijzigingen, gespecificeerde factuur binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt bij voorkeur giraal. Bij contante betaling wordt de opdrachtgever een bewijs van betaling verstrekt.

9.2. Bij het niet tijdig betalen van de factuur is  de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling door het enkele verstrijken van de betalingstermijn in verzuim, zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden.

9.3. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden genomen, komen alle kosten betrekking hebbende op de invordering eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

9.4. Ingeval van annulering van een opdracht is de opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + eventuele omzetbelasting) en de door de uitvaartbegeleider reeds voorgefinancierde extra kosten, zoals bepaalde ingekochte diensten van derden of bepaalde ten behoeve van de uitvaart ingekochte producten.

9.5. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur. De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

 

Geheimhouding en bewaring dossier

10.1. De uitvaartbegeleider is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke nationale of internationale regelgeving de uitvaartbegeleider een informatieplicht opleggen. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van de uitvaartbegeleider, voor zover de uitvaartbegeleider zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

10.2. Het dossier wordt bewaard op een wijze en locatie zoals door de uitvaartbegeleider bepaald. De uitvaartbegeleider zal bij de bewaring van het dossier de uiterste zorgvuldigheid betrachten, zowel gedurende het uitvoeren van de aan haar verstrekte opdracht als daarna.

10.3. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de uitvaartbegeleider het dossier minimaal 5 jaar bewaren. Daarna staat het de uitvaartbegeleider vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 5 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

 

Aansprakelijkheid

11.1. Indien in de werkzaamheden, die zijn verricht ter uitvoering van de aan de uitvaartbegeleider gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval de uitvaartbegeleider aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van €10.000,00 per gebeurtenis per jaar en voorts onder toepasselijk verklaring van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar voor de aansprakelijkheid van uitvaartbegeleider opgestelde algemene voorwaarden.

11.2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in artikel 11.1 plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de uitvaartbegeleider jegens opdrachtgever beperkt tot tweemaal het door de uitvaartbegeleider in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte basistarief exclusief eventuele omzetbelasting.

11.3. De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan de uitvaartbegeleider, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever.

11.4. De hiervoor onder artikel 11.1 tot en met 11.3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens voor het geval de uitvaartbegeleider aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derde(n), welke aanstelling van een derde(n) waar mogelijk, geschiedt in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

11.5. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de uitvaartbegeleider daarvan binnen één kalendermaand na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

11.6. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één jaar na de hiervoor in artikel 11.5 gedane kennisgeving.

11.7. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen in artikel 11.1 tot en met 11.4 is mede gemaakt ten behoeve van de medewerker(s) van de uitvaartbegeleider, allen die op het kantoor van de uitvaartbegeleider werkzaam zijn, voormalige compagnons alsmede alle personen voor wier handelen de uitvaartbegeleider aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen, zodat deze zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

 

Slotbepalingen

 1. De verhouding tussen opdrachtgever en de uitvaartbegeleider wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De uitvaartbegeleider blijft bevoegd als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens de uitvaartbegeleider bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 3. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van de uitvaartbegeleider voor.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.marleenuitvaart.nl en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Alkmaar. Zij worden op verzoek per post of per e-mail toegezonden en zijn ten kantore van de uitvaartbegeleider kosteloos te verkrijgen.