Privacyverklaring

Privacyverklaring van Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding

In deze privacyverklaring leg ik u uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding is een uitvaartonderneming, werkzaam in Noord-Holland, met name in de regio West-Friesland en bekend onder KvK-nummer 68381085. Ik begeleid en verzorg uitvaarten. Dit doe ik door het geven van deskundige adviezen en informatie, zodat de keuzes die gemaakt worden zinvol en passend zijn.

Voor het kunnen uitvoeren van mijn dienstverlening verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik uw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens.

De verantwoordelijke binnen deze onderneming is Marleen de Wit:
Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding
Barnsteen 17
1718 DG  Hoogwoud
06-52 87 51 44
info@marleenuitvaart.nl
www.marleenuitvaart.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Afhankelijk van de diensten kan ik de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Polisnummer(s) (uitvaart)verzekering(en)
 • Overige persoonsgegevens die u actief via correspondentie en/of telefonisch aan mij verstrekt

Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke personen: gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is.

Verder verwerk ik geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras en godsdienst en zal ik u hier dus nooit om vragen.

Ik verwerk de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • voor het kunnen uitvoeren van mijn dienstverlening;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • voor het afhandelen van uw betaling(en)/verzekering(en);
 • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens verzamel ik op basis van de volgende drie grondslagen:

 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • er is toestemming van de betrokken persoon;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@marleenuitvaart.nl.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dit nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Ik verstrek uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer ik uw gegevens aan derden verstrek, zorg ik er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Ik blijf te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar uzelf of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marleenuitvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2019.